Ons onderwijs

Basisschool Hilal is één van de 11 basisscholen op islamitische grondslag van de “Stichting SIMON scholen” in Zwolle die in het schooljaar 2014-2015 van start is gegaan met twee groepen 1-2 en 3-4. Het schooljaar 2015-2016 is daar groep 5-6 aan toegevoegd. Wij hopen de komende jaren de ingezette groei en ontwikkelingen verder door te kunnen zetten.

Uitgangspunten van ons onderwijs

Dagelijks hebben we de zorg voor de kinderen toevertrouwd gekregen. Aangezien de kinderen elke dag een groot aantal uren op school doorbrengen, stellen de leerkrachten zich ten doel om voor elk kind een optimaal pedagogisch klimaat te creëren. We vinden het op school belangrijk dat er een sfeer en klimaat heerst, waarin kinderen zich veilig voelen en waardoor bij kinderen zelfvertrouwen ontstaat, dat nodig is voor de verdere ontwikkeling. Wij stellen daarom een vriendelijk, rein en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich evenwichtig ontwikkelen.

De kinderen moeten kennis en vaardigheden opdoen om zich voor te bereiden op een steeds veranderende wereld om zich heen. We steken daarom veel tijd in de vaardigheden lezen, taal en rekenen. Daarnaast is er ook aandacht voor wereldoriëntatie, expressie en motorische ontwikkeling. Op Basisschool Hilal vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan waarden en normen. Wij willen de kinderen het volgende meegeven:

Accepteer de ander zoals hij is
Zorg voor elkaar in woord en daad
Ga respectvol om met elkaar en de omgeving


De kinderen moeten leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen, leren samen te werken, zodat zij een positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren en in staat zijn zich in een steeds complexere maatschappij te kunnen redden.

De kinderen moeten ook leren kritisch te zijn op eigen functioneren. Door regelmatig met hen over hun werk te praten willen we ze leren zich hiervan bewust te worden.

Wanneer de kinderen aan het eind van groep 8 Basisschool Hilal verlaten, gaan wij ervan uit dat ze voldoende bagage hebben mee gekregen om de stap naar het vervolgonderwijs met succes te maken.

Met vriendelijke groet,

Het team van basisschool Hilal en de directeur
Drs. Ayhan Tonca
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT